گزارش فوری و تک برگی زلزله Bahabad, Yazd

اطلاعات کلی زلزله

بزرگا
4.0
زمان و تاریخ وقوع
ساعت : 10:40:54.0
تاریخ : 1401/02/22
مختصات
طول : 55.970
عرض : 31.740
عمق : 10.0 کیلومتر

نقشه دوایر هم شدت
توپوگرافی و گسل های منطقه

مراکز جمعیتی بااحتمال خسارت یا در مجاورت رومرکز زلزله

رديفشهر/دهستانآبادیفاصله از رو مرکزشدت جمعیت کلتعداد کل واحدهابدون اسکلتدارای اسکلت خسارت احتمالی % واحدهای خسارت دیده
1 بنستانهمیجان348224240------
2 بنستانزراشک4416541------
3 بنستانعظیم اباد5411220------
4 بنستانفودیج54561697------
5 کوشکباغدر647550------
6 کوشکگزستان7412026215------
7 کوشکندکوه علیا7432752------
8 بنستانگن گاو7411440------
9 بنستانحسین ابادسرکازه84133483018------
10 کوشکهریسک علیا8426514------
11 بنستاناشترک846322193------
12 بنستانبنستان9470622921217------
13 بنستانکویجان9422778771------
14 بنستانباب دهوئیه پایین949510100------
15 کوشکدارستان1043212120------
16 جلگهبموییه11414440------
17 جلگهدرندعلیا11435761------
18 جلگهخارنگ12416440------
19 بنستانبنیز12412564622------
20 ---------مجموع180757251161------
رديفاستانشهرستانشهر /دهستانفاصله از رو مرکزشدتجمعیتتعداد کل واحدهابدون اسکلتدارای اسکلت خسارت احتمالی % واحدهای خسارت دیده
1 ------------مجموع    ------

www.sapla.ir و کانال تلگرامی t.me/Dr_AliBeitollahi قابل برگرفتن خواهد بود.

دکتر علی بیت اللهی و همکاران