سه شنبه 18 مرداد 1401

فاصله مستقیم تا آبادی ها به شعاع 50 کیلومتری از مرکز زمین لرزه

زمین لرزه تاثیر گذار انتخاب شده :
Bahabad, Yazd 1401/02/22 -- 10:40:54.0 ( 55.970 , 31.740 ) M=4.0 Depth=10.0


رديفاستانشهرآبادیفاصله مستقیم Kmجمعیت کلسال آمار
1 یزدبهابادهمیجان3821395
2 یزدبهابادزراشک4161395
3 یزدبهابادفودیج5561395
4 یزدبهابادعظیم اباد5111395
5 یزدبافقباغدر671395
6 یزدبافقگزستان71201395
7 یزدبافقندکوه علیا7321395
8 یزدبهابادگن گاو7111395
9 یزدبهابادحسین ابادسرکازه81331395
10 یزدبهاباداشترک8631395
11 یزدبافقهریسک علیا8261395
12 یزدبهابادبنستان97061395
13 یزدبهابادکویجان92271395
14 یزدبهابادباب دهوئیه پایین9951395
15 یزدبافقدارستان10321395
16 یزدبهاباددرندعلیا11351395
17 یزدبهابادبموییه11141395
18 یزدبهابادبنیز121251395
19 یزدبهابادخارنگ12161395
20 یزدبهابادببروئیه141401395

 
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه