سه شنبه 04 اردیبهشت 1403

فاصله مستقیم تا آبادی ها به شعاع 50 کیلومتری از مرکز زمین لرزه

زمین لرزه تاثیر گذار انتخاب شده :
Gilan gharb, Kermanshah 1402/12/03 -- 03:36:13.0 ( 45.920 , 34.090 ) M=4.0 Depth=10.0


رديفاستانشهرآبادیفاصله مستقیم Kmجمعیت کلسال آمار
1 کرمانشاهگیلانغربسنگ کرموشیرزادی22911395
2 کرمانشاهگیلانغربفالوشن2271395
3 کرمانشاهگیلانغربپنجعلی2181395
4 کرمانشاهگیلانغربسرحال شیرزادی32191395
5 کرمانشاهگیلانغربمیرمیراب علیا32071395
6 کرمانشاهگیلانغربداربیدنظرعلی3381395
7 کرمانشاهگیلانغربداربیدعلی اکبر3121395
8 کرمانشاهگیلانغربطایفه شیرزادی42351395
9 کرمانشاهگیلانغربمیرمیراب سفلی4431395
10 کرمانشاهگیلانغربمیان راه4371395
11 کرمانشاهگیلانغربمزرعه آهنگران4291395
12 کرمانشاهگیلانغربچشمه مورینه61641395
13 کرمانشاهگیلانغربقیلان73391395
14 کرمانشاهگیلانغربنیان72391395
15 کرمانشاهگیلانغربگراویان سفلی82901395
16 کرمانشاهگیلانغرببینه گرد81761395
17 کرمانشاهگیلانغربگرازان علیا81571395
18 کرمانشاهگیلانغربگرازان سفلی91501395
19 کرمانشاهگیلانغربمورت سبز91261395
20 کرمانشاهگیلانغربشیخ سرخ الدین سفلی91141395

 
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه