دو شنبه 06 تیر 1401

فاصله مستقیم تا شهرها به شعاع 200 کیلومتری از مرکز زمین لرزه

زمین لرزه تاثیر گذار انتخاب شده :
Saravan, Sistan va Baluchestan 1401/02/30 -- 13:06:03.0 ( 62.370 , 27.290 ) M=4.3 Depth=10.0


رديفاستانشهرفاصله مستقیم Kmجمعیت کلسال آمار
1 سیستان وبلوچستانمحمدی 456061395
2 سیستان وبلوچستانسراوان 9600141395
3 سیستان وبلوچستانسوران 37135801395
4 سیستان وبلوچستانهیدوچ 4016741395
5 سیستان وبلوچستانجالق 48180981395
6 سیستان وبلوچستانسیرکان 5721961395
7 سیستان وبلوچستانگشت 6949921395
8 سیستان وبلوچستانمهرستان 71122451395
9 سیستان وبلوچستانسرباز 13320201395
10 سیستان وبلوچستانپیشین 148160111395


 
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه