دو شنبه 06 تیر 1401
زمین لرزه تاثیر گذار انتخاب شده :
Saravan, Sistan va Baluchestan 1401/02/30 -- 13:06:03.0 ( 62.370 , 27.290 ) M=4.3 Depth=10.0

  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه