دو شنبه 06 تیر 1401

کانون زلزله در مراکز لرزه نگاری

زمین لرزه تاثیر گذار انتخاب شده :
Saravan, Sistan va Baluchestan 1401/02/30 -- 13:06:03.0 ( 62.370 , 27.290 ) M=4.3 Depth=10.0


رديفزمان وقوع به وقت محليبزرگاعمقعرض جغرافياييطول جغرافيايي 
1   27.29000062.370000
2 1401/02/30 -- 13:06:03.04.310.027.29000062.370000


 
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه