دو شنبه 20 مرداد 1399

فاصله مستقیم تا آبادی ها به شعاع 50 کیلومتری از مرکز زمین لرزه

زمین لرزه تاثیر گذار انتخاب شده :
Lirdaf, Hormozgan 1399/04/17 -- 05:40:34.0 ( 58.540 , 25.870 ) M=4.8 Depth=26.0


رديفاستانشهرآبادیفاصله مستقیم Kmجمعیت کلسال آمار
1 هرمزگانجاسکپرکوه71371395
2 هرمزگانجاسکبندبست93241395
3 هرمزگانجاسکهون102041395
4 هرمزگانجاسکاسپیتل101151395
5 هرمزگانجاسکشهرک گابریک121631395
6 هرمزگانجاسکلیره ای121581395
7 هرمزگانجاسکگنجک13581395
8 هرمزگانجاسکگرندو142381395
9 هرمزگانجاسکحاجی آباد14931395
10 هرمزگانجاسکچراغ آباد14651395
11 هرمزگانجاسکپرکوه پایین14331395
12 هرمزگانجاسککروچ152591395
13 هرمزگانجاسکتراتکان15461395
14 هرمزگانجاسکگبد15411395
15 هرمزگانجاسکهی من162831395
16 هرمزگانجاسکنوروزکار161321395
17 هرمزگانجاسکککی172701395
18 هرمزگانجاسککنتاکی /کنتگی /182451395
19 هرمزگانجاسکجهلا201171395
20 هرمزگانجاسکحسین آباد20811395

 
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه