دو شنبه 20 مرداد 1399

اطلاعات هواشناسی منطقهرديف منطقهزمان وقوع زمین لرزهعمق (km)بزرگاتاریخ اطلاعات جویوضعیت جوی منبع هواشناسیدما ( درجه سانیگراد )فشار(hpa)درصد رطوبتسرعت باد (m/s)جهت بادجزئیات
1 Chamestan, Mazandaran1399/04/14 -- 00:43:02.08.03.81399/04/14 -- 20:35:03.0 Clouds : scattered clouds stations27.01009.069.01.060.0 Details
2 Chamestan, Mazandaran1399/04/14 -- 00:43:02.08.03.81399/04/14 -- 18:35:03.0 Clouds : scattered clouds stations28.01010.069.02.130.0 Details
3 Chamestan, Mazandaran1399/04/14 -- 00:43:02.08.03.81399/04/14 -- 16:35:03.0 Clouds : scattered clouds stations28.01012.069.02.1330.0 Details
4 Chamestan, Mazandaran1399/04/14 -- 00:43:02.08.03.81399/04/14 -- 14:40:04.0 Rain : light rain stations29.71011.044.04.1345.0 Details
5 Chamestan, Mazandaran1399/04/14 -- 00:43:02.08.03.81399/04/14 -- 12:40:04.0 Clouds : scattered clouds stations28.01012.069.03.130.0 Details

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   3


   
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه