دو شنبه 06 تیر 1401

اطلاعات هواشناسی منطقهرديف منطقهزمان وقوع زمین لرزهعمق (km)بزرگاتاریخ اطلاعات جویوضعیت جوی منبع هواشناسیدما ( درجه سانیگراد )فشار(hpa)درصد رطوبتسرعت باد (m/s)جهت بادجزئیات
1 Ravar, kerman1401/02/25 -- 17:14:00.09.04.11401/02/27 -- 17:47:56.0 Clear : clear sky stations35.61002.04.03.6278.0 Details
2 Ravar, kerman1401/02/25 -- 17:14:00.09.04.11401/02/27 -- 15:47:59.0 Clear : clear sky stations35.91002.06.03.2317.0 Details
3 Ravar, kerman1401/02/25 -- 17:14:00.09.04.11401/02/27 -- 13:52:57.0 Clear : clear sky stations34.71004.07.04.119.0 Details
4 Ravar, kerman1401/02/25 -- 17:14:00.09.04.11401/02/27 -- 12:03:19.0 Clear : clear sky stations34.11005.07.05.413.0 Details
5 Ravar, kerman1401/02/25 -- 17:14:00.09.04.11401/02/27 -- 10:13:17.0 Clear : clear sky stations32.61006.08.03.2331.0 Details

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   6


   
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه