دو شنبه 06 تیر 1401

اطلاعات هواشناسی منطقهرديف منطقهزمان وقوع زمین لرزهعمق (km)بزرگاتاریخ اطلاعات جویوضعیت جوی منبع هواشناسیدما ( درجه سانیگراد )فشار(hpa)درصد رطوبتسرعت باد (m/s)جهت بادجزئیات
1 Baghin, kerman1401/02/28 -- 02:05:10.09.04.41401/02/30 -- 12:47:52.0 Clear : clear sky stations29.11009.08.02.214.0 Details
2 Baghin, kerman1401/02/28 -- 02:05:10.09.04.41401/02/30 -- 10:52:58.0 Clear : clear sky stations25.11012.010.01.264.0 Details
3 Baghin, kerman1401/02/28 -- 02:05:10.09.04.41401/02/30 -- 08:57:55.0 Clear : clear sky stations19.11013.012.00.453.0 Details
4 Baghin, kerman1401/02/28 -- 02:05:10.09.04.41401/02/30 -- 07:07:54.0 Clear : clear sky stations11.11014.014.00.3301.0 Details
5 Baghin, kerman1401/02/28 -- 02:05:10.09.04.41401/02/30 -- 05:07:52.0 Clear : clear sky stations13.11013.018.00.516.0 Details

اندازه صفحه :        
صفحه :   1    از :   7


   
  • ورود به سامانه
  • تقویم مخاطرات
  • تماس با ما
  • آمار
  • گالری تصاویر عمومی
  • اخبار سامانه
  • اخبار زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • زمین لرزه های تاثیر گذار اخیر
  • معرفی سامانه